Retourneren

Om het pakket te retourneren stuur je een mail naar info@elitekratom.eu met jouw ordergegevens. Het pakket stuur je vervolgens op naar het volgende adres:

EK Handelsonderneming
Eikenwal 176
5403KD Uden
The Netherlands

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT

  1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

  2. Het herroepingsrecht vervalt indien en voor zover na de levering de verzegelde verpakking van de Producten is geopend.

  3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Elitekratom aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Elitekratom. Zo spoedig mogelijk nadat Elitekratom in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Elitekratom de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

  4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

  5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Elitekratom retourneren.

  6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Elitekratom is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.

  7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

  8. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

  9. Elitekratom zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Elitekratom zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.

  10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Elitekratom niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Elitekratom aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Herroepings formulier