Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Elitekratom: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Eikenwal 176, 5403 KD te Uden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 86992805.

 2. Consument: ieder natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Elitekratom een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Partijen: Elitekratom en de Consument gezamenlijk.

 4. Overeenkomst: iedere middels de Webwinkel tot stand gekomen overeenkomst tussen Partijen in

  het kader waarvan Elitekratom zich jegens de Consument heeft verbonden tot de levering van

  Producten.

 5. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Elitekratom aan de Consument te leveren

  zaken, betreffende kratom in poedervorm.

 6. Webwinkel: www.elitekratom.eu.

 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze

  van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Elitekratom en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument middels de Webwinkel beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze eenvoudig op het apparaat van de Consument kan worden opgeslagen.

 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Daaronder wordt tevens verstaan het door Elitekratom in het aanbod in de Webwinkel uitdrukkelijk anders vermelden en per e-mail bevestigen daarvan aan de Consument. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Elitekratom is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. Elitekratom kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Consument, nog herroepen. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Consument heeft plaatsgevonden, zal Elitekratom onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling aan de Consument zorgdragen.

 2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Elitekratom dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Elitekratom, op de daartoe in de Webwinkel aangegeven wijze, door de Consument is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Consument afwijkt van het aanbod van Elitekratom, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Elitekratom anders aangeeft. De bestelling van de Consument zal, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Consument worden bevestigd.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 2. Het herroepingsrecht vervalt indien en voor zover na de levering de verzegelde verpakking van de Producten is geopend.

 3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Elitekratom aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Elitekratom. Zo spoedig mogelijk nadat Elitekratom in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Elitekratom de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

 5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Elitekratom retourneren.

 6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Elitekratom is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.

 7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

 8. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

 9. Elitekratom zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Elitekratom zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.

 10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Elitekratom niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Elitekratom aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING & LEVERINGSTERMIJN

 1. De eventuele leveringstermijn waartoe Elitekratom zich jegens de Consument heeft verbonden, is een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van Elitekratom treedt niet eerder in dan nadat de Consument Elitekratom Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Elitekratom na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

 2. Levering van de Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres.

 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 6. | GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN CONFORMITEIT

1. De Producten zijn niet voor menselijke consumptie bestemd. Uitsluitend voor Consumenten in landen waar de Producten voor menselijke consumptie zijn goedgekeurd, wordt in de Webwinkel informatie verstrekt over de dosering en werking van de Producten. De Producten staan niet op de lijst van goedgekeurde nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedsel ingrediënten zoals bedoeld in de Verordening (EG) nr. 258/97. Voor (de wijze van) het gebruik de Producten aanvaardt Elitekratom geen enkele aansprakelijkheid, in het bijzonder niet indien de Producten voor menselijke consumptie zijn aangewend.

 1. Elitekratom staat ervoor in dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en de Producten van een kwaliteit zijn die de Consument op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten.

 2. Beantwoordt het geleverde niet aan de Overeenkomst, dan maakt de Consument aanspraak op kosteloze vervanging van de Producten of aflevering van het ontbrekende.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. Elitekratom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten en tekortkomingen van toeleveranciers van Elitekratom, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Elitekratom of derden.

2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan een maand voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Elitekratom bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN

1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele verzendkosten.

2. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Elitekratom niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Consument alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Elitekratom is nagekomen.

3. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door Elitekratom in de Webwinkel aangewezen betaalmethoden, op het daarbij aangegeven moment dan wel binnen de daarbij aangegeven termijn.

4. Elitekratom zal de aan de Consument toekomende aankoopnota per e-mail beschikbaar stellen.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande

bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter

verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, een ander conform de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

1. De Producten zijn niet voor menselijke consumptie bestemd. Uitsluitend voor Consumenten in landen waar de Producten voor menselijke consumptie zijn goedgekeurd, wordt in de Webwinkel informatie verstrekt over de dosering en werking van de Producten. De Producten staan niet op de lijst van goedgekeurde nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten zoals bedoeld in de Verordening (EG) nr. 258/97. Voor (de wijze van) het gebruik de Producten aanvaardt Elitekratom geen enkele aansprakelijkheid, in het bijzonder niet indien de Producten voor menselijke consumptie zijn aangewend.

2. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem aan Elitekratom verstrekte (adres)gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Elitekratom kan worden toegerekend.

3. De Producten dienen op een veilige plaats en buiten het bereik van kinderen, andere mensen met een beperkt beoordelingsvermogen en dieren te worden bewaard. Ter zake aanvaardt Elitekratom geen enkele aansprakelijkheid.

4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Elitekratom, is hij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de door hem (in de Webwinkel) verstrekte informatie.

5. De aansprakelijkheid van Elitekratom is beperkt tot de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 6.3. Indien nakoming van die verplichtingen niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Elitekratom beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Elitekratom betrekking heeft.

ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Elitekratom dienen volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Elitekratom.

 2. Bij Elitekratom ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien een klacht van de Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

1. Alle door Elitekratom geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Consument alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Elitekratom is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Behoudens het bepaalde in de laatste zin van dit lid geldt dit ook ten aanzien van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst. In een voorkomend geval zal de Consument van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van de Consument strekken.

3. Elitekratom is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

4. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

6. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Elitekratom een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Consument is gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Elitekratom Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.